Průlomy proti stárnutí v roce 2020. Sulfan jako lék? V lidských buňkách možná pomáhá zvrátit stárnutí - mikastil.sk

S virtuální realitou se stárne pomaleji. Stát dal na hry pro seniory 7,5 milionu - Světchytřmikastil.sk

Úvod Evropská komise umístila boj proti chudobě do středu své agendy pro hospodářství, zaměstnanost a sociální oblast — strategie Evropa Hlavy států a vlád se dohodly na zásadním průlomu: společném cíli, který stanoví, že by se prostřednictvím Evropské unie v příštím desetiletí mělo alespoň 20 milionů lidí vymanit z chudoby a sociálního vyloučení.

průlomy proti stárnutí v roce 2020

Nyní budou následovat doplňkové cíle pro všech 27 členských států. V roce žilo v Unii pod hranicí chudoby více než 80 milionů lidí, tj. Přes polovinu z nich tvoří ženy a 20 milionů je dětí. S příchodem hospodářské krize se situace samozřejmě zhoršila. Nejhorší dopad krize měla na nejzranitelnější skupiny obyvatel. Situace osob s nejnižšími příjmy se nadále zhoršuje a tito lidé nyní čelí vyššímu riziku zadluženosti a platební neschopnosti. Nejvyšší nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán u mladých lidí, migrantů a pracovníků s nízkou kvalifikací.

Lidé z těchto skupin měli často dočasné a špatně placené zaměstnání, a proto jsou ohroženi poklesem životní úrovně. Konkrétně, každý pátý mladý člověk na trhu práce je nezaměstnaný, míra nezaměstnanosti pro občany nečlenských zemí EU je o více než jedenáct procentních bodů vyšší než u občanů EU a průlomy proti stárnutí v roce 2020 pracovníků s nízkou kvalifikací roste nezaměstnanost dvakrát rychleji než u vysoce kvalifikovaných osob.

V roce představovali tzv. To je v Evropě Boj proti sociálnímu vyloučení, podpora sociální spravedlnosti a základních práv již dlouho patří mezi hlavní cíle Evropské unie, která byla založena na hodnotách lidské důstojnosti a solidarity.

Průlom v boji proti stárnutí – vědci objevili gen mladistvého vzhledu

Evropská unie i její členské státy však musí na podpoře nejzranitelnějších skupin občanů pracovat více a efektivněji. Největším bohatstvím Unie jsou lidé.

Má-li Unie prosperovat, musí mít Evropané příležitosti k zajištění lepší budoucnosti pro sebe a své rodiny. Klíčem v boji proti chudobě je opětovné zajištění hospodářského růstu pomocí většího počtu lepších pracovních míst.

S virtuální realitou se stárne pomaleji. Stát dal na hry pro seniory 7,5 milionu - Světchytřmikastil.sk

Jako jednu ze stěžejních iniciativ, které mají směřovat k tomuto cíli, navrhuje Komise zřídit Evropskou platformu proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Cílem této platformy je vytvořit společný závazek členských států, orgánů EU a hlavních zúčastněných stran v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jelikož je pravděpodobné, že většina příštího desetiletí bude ve znamení snížených veřejných rozpočtů, musí být opatření účinnější a důvěryhodnější. Dále musí umět nalézt nové participativnější způsoby na řešení chudoby a současně neustále vyvíjet preventivní opatření a zaměřovat se na nově vznikající potřeby.

52010DC0758

Platforma proto stanoví dynamický rámec pro opatřeníkterá mají zajistit sociální a územní soudržnost tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny v celé Evropské unii a aby lidem trpícím chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a aktivně se zapojovat do společnosti. Toto sdělení uvádí, jak k tomuto ambicióznímu cíli snížení chudoby a většího začleňování přispějí různá opatření, identifikuje řadu souvisejících kroků, které by měly pomoci dosáhnout cíle snížení chudoby a vysvětluje podobu a obsah platformy podrobnější a orientační seznam plánovaných kroků Komise je uveden v průvodním pracovním dokumentu útvarů Komise.

Výzvy 2. Vícerozměrnost chudoby a vyloučení Evropská rada stanovila hlavní cíl snížení chudoby a vyloučení na základě tří ukazatelů: míry ohrožení chudobou po sociálních transferechindexu materiální deprivace a procenta osob žijících v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce[4]. Ukazatele, z nichž vychází cíl EU snížení chudoby, byly dohodnuty a vyvinuty v rámci otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování sociální OMK. Členské státy v posledních deseti letech společně pracují a vyměňují si zkušenosti týkající se fungování systémů sociální ochrany a jejich reforem.

Stanovily si společné cíle a dohodly se na ukazatelích, které by měly sloužit jako orientační body pro politiku sociálního začleňování, reformu důchodových systémů a oblast zdravotnictví a dlouhodobé péče. Sociální OMK podporuje vzájemné průlomy proti stárnutí v roce 2020 a zapojení zúčastněných stran, prohlubuje pochopení starých a nových sociálních rizik a nastoluje otázky, které vyžadují nový přístup a řešení.

Strategie Evropa dá této činnosti nový impuls a význam a pomůže vyvinout opatření a kroky přímo určené na boj s chudobou a sociálním vyloučením. Přestože hlavní odpovědnost průlomy proti stárnutí v roce 2020 této oblasti spadá do oblasti působnosti členských států, splnění cíle EU snížení chudoby bude vyžadovat spojení úsilí a nástrojů na úrovni EU i členských států.

Boj s chudobou ve všech životních etapách Některé skupiny obyvatel jsou riziku chudoby vystaveny mnohem více než jiné. To platí zejména o dětech, mladých lidech, rodičích samoživitelích, domácnostech se závislými osobami, osobách z přistěhovaleckých skupin, některých národnostních menšinách například Romech nebo osobách se zdravotním postižením.

Rozdíl mezi pohlavími hraje také významnou roli, přičemž ženy jsou obecně více ohroženy než muži. V dnešní Evropě je chudobou ohroženo více než 20 milionů dětí. I přes rostoucí politickou angažovanost v této otázce se tato čísla v posledních letech nezlepšila.

Sulfan jako lék? V lidských buňkách možná pomáhá zvrátit stárnutí

Chudoba vždycky znamená méně příležitostí a plýtvání potenciálem. V sázce je naše budoucnost. Chudoba brání osobnímu vývoji, má negativní dopad na zdraví dětí, jejich dosažené vzdělání a celkovou pohodu. Dítě vyrůstající v chudobě a vyloučení bude pravděpodobně marginalizováno i v dospělosti a hrozí, že uvízne v bludném kruhu předávaném z generace na generaci.

Pomoci dětem vymanit se z chudoby vyžaduje vícerozměrný přístup, který zahrnuje politiku zaměstnanosti podpora rodičů při hledání prácepodobu systémů daňových úlev, poskytování klíčových služeb, jako je kvalitní péče o děti, vzdělávání a ochrana práv dítěte, která se díky Lisabonské smlouvě stala výslovným cílem Unie.

masky na vrásky 45 let krém mezi vráskami mezi obočím

Velký význam mají rovněž rovné příležitosti a rodinná politika. Chudobou je ohrožen i každý pátý mladý člověk v EU. Stále více mladých lidí není přijato do odborného vzdělávání a přípravy nebo vyššího vzdělávání a má jen omezenou šanci najít práci. Každý pátý člověk do 25 let je nezaměstnaný, a je tudíž výrazně průlomy proti stárnutí v roce 2020 chudobou.

Na druhé průlomy proti stárnutí v roce 2020 skutečnost, že každý desátý pracující mladý člověk stále žije v chudobě, dokládá, že úroveň integrace mladých lidí do průlomy proti stárnutí v roce 2020 práce je rovněž třeba zlepšit. Hlavní příčinou chudoby výdělečně činných obyvatel je nezaměstnanost. Chudoba a vyloučení z trhu práce jdou ruku v ruce, což je vidět zejména v případě žen a mladých lidí. Nízký plat, nízká kvalifikace a podzaměstnanost však mohou vést k chudobě pracujících.

Počet osob trpících chudobou pracujících od roku vzrostl, zejména v důsledku nárůstu dočasné práce a práce na částečný úvazek včetně nedobrovolné práce na částečný úvazek často spojené se stagnujícími svislé vrásky mezi obočím, jak se zbavit. Chudoba pracujících se rovněž týká celých rodin, které jsou závislé na jednom příjmu z výdělečné činnosti.

V této skupině jsou chudobou nejvíce ohroženy rodiny s jedním rodičem a rodiny s jediným příjmem.

  1. Clarins Double Serum intenzivní sérum proti stárnutí pleti | mikastil.sk
  2. To je francouzská kosmetika Clarins, která používá ve svých přípravcích přes různých rostlinných extraktů.
  3. Jde o program pro komplexní trénink rozpoznávacích i fyzických schopností prostřednictvím virtuální reality, který vyvíjí specialisté z Národního ústavu duševního zdraví NÚDZ spolu s odborníky ze společnosti 3dsense.
  4. Středa 8.
  5. Konečný recept na smoothie smoothie

Jejich plnému zapojení do trhu práce brání nedostatek cenově dostupné péče o děti. Rozsah demografické výzvy, které EU čelí, tento problém ještě zhoršuje. Do roku se počet důchodců v EU zvýší o více než 25 milionů, čímž vznikne větší tlak na přiměřenost a dlouhodobou udržitelnost našich důchodových systémů, systémů zdravotní péče a péče o starší osoby. Z dlouhodobého hlediska bude riziko chudoby starších osob stoupat spolu s případnou fragmentací profesní dráhy.

Závažné vyloučení, nové druhy zranitelnosti a specifické znevýhodnění Jedna z nejextrémnějších forem chudoby a deprivace, která je v posledních letech stále rozšířenější, je bezdomovectví a vyloučení v oblasti bydlení.

Energetická chudobakvůli níž jsou domácnosti ohroženy nejen nedostatkem tepla vyhlazených vrásek plazmou chlazení, ale i teplé vody, světla a ostatních nezbytných prvků, je dalším projevem závažné deprivace. Finanční vyloučení vznikající z nedostatečného přístupu k základním bankovním službám a nadměrná zadluženostkterou nedávná krize ještě zhoršila, mohou rovněž znamenat překážku pro nalezení zaměstnání, a v důsledku vést k přetrvávající marginalizaci a chudobě.

Hospodářská krize rovněž poukázala na větší ohrožení sociálními riziky pro migrující obyvatelekteří jsou při rostoucí nezaměstnanosti často zasaženi jako první. U těchto osob je ztráta zaměstnání často spojena s nedostatečným průlomy proti stárnutí v roce 2020 k záchranným sítím sociálního zabezpečení. Některé národnostní menšinyz nichž tvoří Romové největší skupinu přibližně 10 až 12 milionů lidí v EUjsou neúměrně vystaveny mnohonásobné deprivaci.

Osoby se zdravotním postižením nebo osoby trpící závažným chronickým onemocněním se často musí vyrovnávat se zásadními ekonomickými a sociálními problémy, do nichž je obvykle zapojena celá domácnost, na níž jsou závislé. Přibližně 6,5 milionů lidí ohrožených chudobou udává nějakou formu zdravotního postižení. Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Boj proti chudobě a vyloučení musí stavět na růstu a zaměstnanosti a rovněž na moderní a účinné sociální ochraně.

Kromě toho musí být inovativní zásahy v oblasti sociální ochrany kombinovány s širokým souborem sociálních politik, které zahrnují cílené vzdělávání, sociální péči, bydlení, zdraví, sladění profesního a soukromého života a rodinnou politiku, tedy všechny oblasti, kde systémy sociálního zabezpečení měly doposud tendenci využívat vedlejších programů. Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení představuje příspěvek EU k řešení těchto výzev v rámci strategie Evropa Komise vymezila oblasti, kde je třeba podniknout kroky: - konkrétní akce v celém spektru politik, - větší a účinnější využívání fondů EU na podporu sociálního začleňování, - podpora sociálních inovací založených na důkazech, - průlomy proti stárnutí v roce 2020 v rámci partnerství a plné využití potenciálu sociální ekonomiky, - lepší koordinace opatření mezi členskými státy.

Konkrétní akce na boj proti chudobě a vyloučení v celém spektru politik Chudoba má mnoho rozměrů. Znamená nedostatek příjmů a materiálních zdrojů pro důstojný život, nedostatečný přístup k základním službám, jako je zdravotní péče, bydlení a vzdělávání, vyloučení z trhu práce a nekvalitní zaměstnaní.

Tyto prvky jsou hlavními příčinami chudoby a vysvětlují, jak se průlomy proti stárnutí v roce 2020 a celé rodiny ocitnou v sociálním vyloučení.

Řešení těchto problémů průlomy proti stárnutí v roce 2020 přístupy procházející napříč celým spektrem politik, a proto je třeba, aby boj s chudobou byl zapracován do vývoje všech politik.

Je nutné zajistit lepší koordinaci makro a mikroekonomických opatření a zdůraznit zásadní roli řady politických oblastí mimo tradiční záběr politik sociálního začleňování a sociální ochrany. Velký význam proto ponesou účinné synergie s ostatními stěžejními iniciativami strategie Evropa Přístup k zaměstnání Získání zaměstnání je pro práceschopné nejbezpečnější cestou z chudoby.

Toto poselství nenachází v době hospodářské krize snadno odezvu, ale s oživením našich ekonomik se musíme zaměřit zejména na udržitelný růst vytvářející pracovní místa.

Programování 1. Obecné informace Nařízení EU č.

Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa uvádí způsoby, jak poskytnout práci více lidem. Zdůrazňuje potřebu lepšího fungování trhu práce a zmírnění jeho segmentace, kvalifikovanější pracovní síly, lepší kvality pracovních míst a podmínek a podpory vzniku pracovních míst i poptávky po pracovní síle.

Pro snížení chudoby mají význam všechny tyto čtyři aspekty, přičemž obzvláště důležité jsou následující hlavní akce v nich obsažené: nový impuls pro flexikuritu a nové metody pro překonání segmentace trhu práce při zajištění moderních a inkluzívních systémů dávek a sociální ochrany, zajištění správných dovedností pro občany, včetně průlomy proti stárnutí v roce 2020 pracovat s digitálními technologiemi, stimulace přijímání nových pracovníků prostřednictvím selektivního snižování nemzdových nákladů na pracovní sílu zejména u pracovníků s nízkou kvalifikací.

Vyzdvihuje nutnost zajistit, aby chudí lidé měli dovednosti, které jim umožní plně využít jakékoli expanze potenciálu zaměstnanosti, např. Aktivní začleňování osob, které jsou od trhu práce nejvíce vzdálenyzaujímá prioritní místo v agendě EU i jednotlivých států. Nyní máme k dispozici dohodnutý soubor společných zásad [5], které by měly lidem zajistit takový přístup k trhu práce, jaký potřebují. Tyto zásady se zabývají potřebou integrovaných strategií kombinujících kvalitně navržené systémy podpory, včetně trhů práce a adekvátních sociálních služeb.

Osoby, které jsou od trhu práce nejvíce vzdáleny, rovněž potřebují lepší sociální podporu, která bude trvat i poté, co najdou zaměstnání. Je totiž nutné zabránit opakování situace, kdy tito lidé střídají nezaměstnanost s nekvalitním, nejistým zaměstnáním. Z důkazů vyplývá, že právě tato podpora často chybí nebo je nedostatečná. V několika členských státech nemá významné procento lidí, kteří se ocitli v nouzi, přístup k sociální pomoci anebo svých práv neumí využít.

Jiní zůstali závislí na dávkách, často s podporou, která nestačí na to, aby se vymanili z chudoby.

Naše obchody a odběrní místa

V roce předloží Komise sdělení, které bude obsahovat důkladné posouzení plnění strategií aktivního začleňování na úrovni jednotlivých států, včetně účinnosti systémů minimálního příjmu, a způsobu, jakým mohou být při podpoře aktivního začleňování využity programy EU.

Sociální ochrana a přístup k základním službám Kvůli nedávné krizi byly systémy sociální ochrany podrobeny nebývale těžké zkoušce, kdy bylo třeba se postarat o stále rostoucí počet osob trpících vyloučením a současně se vyrovnat s nižšími veřejnými zdroji.

I přesto, že systémy sociální ochrany obstály, pokud jde o pomoc osobám s nejnaléhavějšími problémy ihned po vypuknutí krize, má značná část lidí s nízkými příjmy nedostatečný přístup k záchranným sítím sociálního zabezpečení. Nyní je třeba zajistit prostřednictvím konsolidace služeb a jejich lepšího fungování spolu s mobilizací většího souboru činitelů a nástrojů lepší účinnost.

Je rovněž průlomy proti stárnutí v roce 2020, aby se průlomy proti stárnutí v roce 2020 zaměřila na dvě otázky: prevencicož je nejúčinnější a nejudržitelnější způsob řešení chudoby a sociálního vyloučení, a včasnou intervencikterá by měla zabránit tomu, aby se lidé, kteří jsou postiženi chudobou, ocitli v ještě složitější a problematičtější socio-ekonomické situaci.

Zásadní význam pro prevenci a řešení chudoby starších osob má přiměřenost a dlouhodobá udržitelnost důchodových systémů. Rychlé stárnutí obyvatel Evropy však má rozsáhlý dopad na všechny druhy důchodového zabezpečení a vytváří nebývalý tlak na program reforem, které musí složitě najít rovnováhu mezi spravedlností, účinností a udržitelností.

Důchodové reformy musí vzít v potaz celkovou podobu sociální ochrany.

průlomy proti stárnutí v roce 2020

Vzhledem k současnému vývoji důchodového zajištění je pravděpodobné, že lidé s krátkou nebo přerušovanou profesní dráhou budou stále více závislí na minimálních důchodech a minimálních příjmech pro starší osoby. Rostoucí nerovnosti v oblasti zdraví v členských státech jsou příkladem úzkého propojení těchto nerovností s chudobou, což dokládají rozdíly mezi příjmovými skupinami, pokud jde o zdraví, omezení v činnostech z důvodu onemocnění a zdravotního postižení a naději dožití při narození, kde rozdíl mezi nejnižšími a nejvyššími socioekonomickými skupinami dosahuje deseti let u mužů a šesti let u žen.

Špatné zdraví, které je často důsledkem nekvalitních životních podmínek, může jaký krém na vrásky diskuze způsobem přispět k chudobě, jelikož omezuje schopnost pracovat a nese s sebou náklady na léčbu a péči.

Proto jsou důležitými opatřeními v boji proti chudobě prevence onemocnění a zajištění přístupu k účinné a dostupné zdravotní a sociální péči. To představuje náročný úkol pro politiku veřejného zdraví a systémy zdravotnictví, kde rostoucí poptávka ve spojení s velkým rozpočtovým tlakem vyvolává naléhavou potřebu zefektivnění zdravotnictví.

Hlavní otázka je, jak zlepšit účinnost a současně všem zajistit přístup ke kvalitní zdravotní péči. Stárnoucí obyvatelstvo a rozsáhlejší společenské změny, jako více žen na trhu práce, více domácností jednotlivců, bezdětné rodiny a různé generace žijící daleko o sebe, přispívají k obrovskému nárůstu poptávky po zdravotních a sociálních službách.

Pro chudé však mohou být tyto služby jen obtížně dostupné, což se výrazně odráží v jejich nepřítomnosti na trhu práce, jelikož musí vzít pečovatelské povinnosti na sebe. Politickým úkolem opět v kontextu rozpočtového tlaku je zajistit dostatek vysoce kvalitní, účinné a dostupné péče. Komise přijme tato opatření: V roce předloží bílou knihu o důchodech, která se bude zabývat udržitelností a zároveň přiměřeností důchodů v období po krizi.

V roce zahájí evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a v souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí bude podporovat iniciativy aktivního stárnutí na všech úrovních. Vytvoří Dobrovolný evropský rámec kvality sociálních služeb na úrovni jednotlivých odvětví, včetně oblasti dlouhodobé péče a bezdomovectví.

V roce předloží legislativní podnět s cílem zajistit přístup k některým bankovním službám a vyzve bankovní sektor k předložení samoregulační iniciativy zaměřené na zlepšení transparentnosti a srovnatelnosti bankovních poplatků. Systémy vzdělávání a odborné přípravy by měly být hlavním nástrojem vzestupné sociální mobility a pomáhat přerušit, nikoli posilovat, bludný kruh znevýhodnění a nerovnosti. Nejdůležitějším faktorem pro narušení bludného kruhu mezigeneračního přenosu chudoby je pravděpodobně proč se na tváři objevuje pigmentace vzdělávání, což je také investice s největší návratností.

Investice do vysoce kvalitního raného vzdělávání a péče mohou podpořit dobrý start do života pro všechny. Komise bude s členskými státy pracovat na tom, aby se systémy vzdělávání a odborné přípravy staly inkluzívnějšími na všech úrovních pro všechny věkové kategorie primární a sekundární vzdělávání, vyšší vzdělávání, odborná příprava a vzdělávání dospělých.

Znepokojující trend velkého počtu mladých lidí, kteří se neúčastní žádného vzdělávání a ani nemají práci, zdůrazňuje nutnost zintenzívnit široké spektrum opatření podporujících mladé lidi, jak bylo dohodnuto v evropské strategii pro mládež na období — [6].

Na řešení rostoucích obtíží, které charakterizují přechod k dospělosti v postindustriální společnosti, zejména pro marginalizovanou mládež, je zapotřebí cílených strategií.

Komise přijme tato opatření: V roce předloží sdělení a návrh doporučení Rady o opatřeních na boj proti předčasnému ukončování odborného vzdělávání a přípravy a zahájí rozsáhlou iniciativu na podporu účinnějších zásahů na všech úrovních vzdělávání ve prospěch přerušení bludného kruhu znevýhodnění.

V roce navrhne doporučení týkající se dětské chudoby, které bude obsahovat společné zásady a nástroje pro účinné monitorování pro boj s chudobou v raném věku a její prevenci.

Více než průlomy proti stárnutí v roce 2020 milionů, tj. Dvě třetiny z nich jsou občané třetích zemí. Ačkoli migrace může být důležitou součástí řešení hospodářských a demografických otázek a problému konkurenceschopnosti v Průlomy proti stárnutí v roce 2020, vytvoření uceleného a účinného rámce opatření pro integraci představuje nelehký úkol.

Proces zařazení se do nové společnosti je velmi složitý a vyžaduje úsilí v různých oblastech. Obnáší získání přístupu k trhu práce, bydlení, veřejným službám zejména sociálním a vzdělávacímsoukromým službám banky, pojištění atd. Existuje mnoho důkazů o mezigeneračním přenosu znevýhodnění v populaci migrantů. Kromě toho je druhá a třetí generace migrantů rovněž vystavena diskriminaci v přístupu k zaměstnání a zboží nebo službám.

Úspěšné zvládnutí otázky integrace je však zásadní pro evropskou sociální soudržnost a úzce souvisí s budoucností evropských systémů sociálního zabezpečení. Dosažení cíle strategie Evropa v oblasti sociálního začleňování a soudržnosti bude záviset zejména na kapacitě EU a jejích členských států správně průlomy proti stárnutí v roce 2020 sociální a migrační politiku.

Související článek

Antidiskriminace spolu s podporou lidských práv získávají v právním řádu EU stále větší význam, avšak plné provádění antidiskriminačních právních předpisů EU na vnitrostátní úrovni musí být podpořeno příslušnými politikami a konkrétními kroky. Zásadní význam pro řešení specifického znevýhodnění, kterým jsou postiženy široké vrstvy obyvatel EU, má užší integrace mezi sociální a antidiskriminační politikou. V souladu s novou Strategií pro rovnost žen a mužů na období — je třeba prosazovat politiku rovnosti žen a mužů a zaměřit se na odstranění rozdílu v příjmech žen a mužůkterý se týká většiny věkových skupin a který vede k vyšší míře chudoby žen, jak u pracujících, tak i nepracujících žen.

Toto riziko strmě roste u matek samoživitelek a starších žen. Odstranění specifických forem diskriminace a vyloučení, jimž jsou vystaveny osoby se zdravotním postiženímrovněž vyžaduje intervenci v celé řadě oblastí. Současné ukazatele chudoby neodráží skutečnost, že výše prostředků, která může zajistit důstojný život člověku bez zdravotního postižení je pravděpodobně zcela nedostačující pro někoho, kdo zdravotním postižením trpí, a to kvůli dodatečným překážkám, s nimiž se tito lidé musí v rámci každodenního života vyrovnávat[7].

Dôležité informácie