Monastere benediktini suisse proti stárnutí

Jitka Radimská, Dr. Autor práce: Bc. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.

České Budějovice, dne Lucie Trojanová 3 Ráda bych poděkovala prof. Jitce Radimské, Dr. Zároveň bych velice ráda poděkovala zaměstnancům oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, jmenovitě Jindřichu Špinarovi, Jánu Trnkovi a Pavlu Polákovi, za odbornou pomoc a cenné rady při dokumentaci francouzských tisků, zároveň také za příjemné pracovní zázemí, které společně vytvářeli. V neposlední řádě patří velké poděkování i mé rodině za podporu po celou dobu mého vysokoškolského studia.

Zakladatelem knihovny byl první českobudějovický biskup Jan Prokop Schaaffgotsche, který v Českých Budějovicích působil v letech Jelikož knižní sbírka biskupské knihovny zatím nebyla zpracována, cílem této práce bude představit jazykově francouzskou část formou katalogu, který nám pomůže charakterizovat francouzské tisky z hlediska obsahu, provenience, tématu a žánru.

  1. Что ж, тогда, может быть, снова наступят времена, когда живая человеческая любовь не будет для Диаспара чем-то недостижимым.

  2. VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA - PDF Free Download
  3. Omlazení proti stárnutí 714
  4. Он открыл глаза и увидел Хилвара, Джирейна и Олвина, которые стояли подле него с выражением нетерпения на лицах.

  5. Cvičení, jak se zbavit nadýmání
  6. Куда бы он ни направился, он, похоже, везде теперь оставлял за собой след озабоченности и тревоги.

V úvodní části se budeme věnovat osobnosti zakladatele knihovny a obecné charakteristice fondu biskupské knihovny. Součástí práce budou anotované rejstříky.

These publications are curently stored in a Section of manuscript and old prints historical stock of the Branch of the South Bohemian Scientific Library in Zlatá koruna. The library was founded by Jan Prokop Schaaffgotsche, the first bishop of České Budějovice city, who was active in České Budějovice from to Since the book compilation has not been composed yet the aim of the thesis is to present the French written part in a catalogue which helps us characterize French publications with respect to content, origin and genre.

Klíčové místo v nich zaujaly otázky formování šlechty. Podle jedněch se velké půdní državy stávaly jejím symptomatickým rysem od sklonku Another sensitive point in contemporary discussions involves the nature of the dominant features of the Przemyslid nobility of the 10th—12th centuries. Přestože se argumentační výbava obou pojetí rozevřela do značné šíře, zůstaly některé aspekty stranou.

The first part is concentrated on the personality of the founder of the library and on the general characteristics of the bishop s library stock.

Annotated registers are included in the thesis. Úvod Knižní fond českobudějovické biskupské knihovny spravovaný Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a uložený od r v oddělení historických fondů v prostorách bývalého kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, je dílem prvního českobudějovického biskupa Jana Prokopa Schaaffgotschesvobodného pána z Kynastu a Greiffensteinu, ten v Českých Budějovicích působil v letech Knižní sbírce biskupské knihovny obsahující přibližně šest tisíc svazků knih se dlouho nevěnovala patřičná pozornost.

Jedinou pomůckou, jež je k dispozici badateli při orientaci ve fondu, je svazkový inventář, který uvádí knižní centrum pro boj proti stárnutí Lexington Ky v pořadí, ve kterém jsou za sebou řazeny v regálech depozitáře.

Zároveň nám podává informace o základních údajích knihy, tj. Právě tento inventární soupis svazků nám posloužil při výběru jazykově francouzských tisků, které jsou předmětem práce.

Cílem této práce je představit jazykově francouzskou část biskupské knihovny formou katalogu, jenž následně poskytne základ pro další charakterizaci jazykově francouzského fondu. Konkrétně se zaměříme na původ knih podle provenienčních přípisků a především představíme fond z hlediska obsahu a žánru. Abychom však správně pochopili podstatu a charakter knižního fondu diecézní knihovny, je zapotřebí se nejprve vrátit k samotnému vzniku knihovny, který je spojen s osobností Jana Prokopa Schaaffgotsche.

ultraspa oční krém proti stárnutí

Budeme sledovat působení jejího zakladatele na Moravě a dále jeho životního osudy. Právě z Moravy pochází naprostá většina titulů biskupské knihovny. Životopisné údaje o Janu Prokopu Schaaffgotsche budou čerpány z monografie Jan Prokop Schaaffgotsche, první biskup českobudějovický od Rudolfa Svobody.

V další kapitole se budeme zabývat obecnou charakteristikou českobudějovické biskupské knihovny. Nejprve se seznámíme se stářím tisků podle data vydání a s vnější podobou knih, následně se zaměříme na původ knih podle majetnických přípisků a na jazykovou skladbu fondu. Při vypracování této kapitoly se budeme opírat o dvě práce Jindřicha Špinara.

Jedná se o vědecké studie, z nichž první masky na vrásky 45 jmenuje Biskupská knihovna českobudějovická a druhá nese název Moravské kořeny biskupské knihovny v Českých Budějovicích. Zde použijeme studii od Marie Voždové Cesty francouzských tisků do kroměřížské arcibiskupské knihovny.

Nadále srovnání provedeme s arcibiskupskou zámeckou knihovnou v Kroměříži, o té budeme čerpat údaje z prací Jiřiny Matouškové a Miroslavy Novotné. Následovat bude abecedně sestavený katalog jazykově francouzských tisků, jehož součástí bude rejstřík autorů, rejstřík anonymních děl, rejstřík chronologický, rejstřík míst vydání a tiskařů, rejstřík překladatelů a rejstřík vlastnických proveniencí.

ãesk ãasopis historick - PDF Free Download

Knižní fond českobudějovické biskupské knihovny 2. Obecná charakteristika fondu českobudějovické biskupské knihovny Oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny dále JVK v Českých Budějovicích spravuje na dvanáct knižních fondů, 1 jenž se dnes nachází v depozitáři JVK v bývalém klášteře cisterciáků ve Zlaté Koruně. Jedním z těchto fondů, jejichž majiteli mimochodem bývaly převážně církevní instituce, je právě knižní fond českobudějovické biskupské knihovny, který se od ostatních liší jednou zvláštností.

Vezmeme-li totiž v úvahu způsob převzetí historických knihoven do správy JVK, jediná knihovna českobudějovického biskupství uložená v depozitáři ve Zlaté Koruně od roku představuje deponát, zatímco ostatní historické bibliotéky se shromáždily na tomto místě během Fond českobudějovického biskupské knihovny obsahuje přibližně šest tisíc svazků knih, z nichž nejstarší tisky vznikly v Monastere benediktini suisse proti stárnutí představu uveďme poměr knih podle data vydání k vymezenému období: v Prakticky nezměřitelné je necelé jedno Monastere benediktini suisse proti stárnutí, jenž tvoří tisky vydané v prvních dvou dekádách Tento nárůst knih je samozřejmě spojen se založením českobudějovického biskupství v roce a nadále ovlivněn činností a hlavně zájmy prvního budějovického biskupa Jana Prokopa Schaafgotsche, jenž jako zakladatel českobudějovické biskupské knihovny určil podobu a charakter tohoto knižního fondu.

Monastere benediktini suisse proti stárnutí Satigny suisse proti stárnutí

Na pozadí knižního fondu biskupské knihovny poznáváme dvě skupiny tisků, které odráží rozdílné záměry zakladatele knihovny. První část fondu je časově starší. Jedná se o osobní knižní sbírky Schaaffgotsche, jež si s sebou přivezl do Českých Budějovic s úmyslem vytvořit důstojný základ biskupské knihovny, která měla reprezentovat postavení nově založené českobudějovické diecéze a zdůraznit tak její 1 Viz: 2 ŠPINAR, Jindřich, Biskupská knihovna českobudějovická, Jihočeský sborník historický 79,s 11 duchovní, vzdělávací a administrativní význam.

Většina knih starší produkce má foliový formát s koženou nebo bílou pergamenovou vazbou. Co se téma týče, čtenář by získal znalosti z oblasti historické, církevněhistorické, teologické nebo by tratamiento proti stárnutí poznatky z encyklopedických děl.

Početně převažují mladší tisky, jenž Schaaffgotche postupně zakupoval, či darem získával po svém nástupu do úřadu českobudějovického biskupa. Ty tvoří druhou část fondu. Svým obsahem, nejen že reflektují aktuální duchovní, společenské a politické klima prosycené osvícensko-absolutistickými myšlenkami Evropy Srovnáme-li vnější podobu novějších titulů se starším fondem, všimneme si osmerkových formátů s šedou, či modrou brožovanou vazbou, nebo šedomodrou lepenkovou vazbou.

Pokud se tedy v novějších tiscích ztrácí reprezentativní charakter tak typický pro starší část fondu, je tento nedostatek vskutku vyvážen Schaaffgotscheho účelem pořizovat knihy se skutečně aktuálními tématy, jako byla například Velká francouzská revoluce, Monastere benediktini suisse proti stárnutí by mohla čtenářskou veřejnost zajímat.

Přesto se mezi tisky, které zakladatel knihovny postupně zařazoval do fondu od Důkazem jsou často slepené ořízky a nerozřezané listy, které zcela zabraňují četbě. Podívejme se nyní na původ 3 knih té části fondu biskupské knihovny, kterou tvoří staré tisky z doby před rokemkdy Schaaffgotsche zastával mnohé Monastere benediktini suisse proti stárnutí úřady na Moravě.

Tehdy jako známá a vážená osobnost moravského Monastere benediktini suisse proti stárnutí prostředí obohacoval svoji soukromou bibliotéku Bylinné doplňky proti stárnutí od církevních a světských donátorů, ale i na základě tzv. Právě touto cestou Schaaffgotsche převzal několik desítek resp.

Ею здесь пользуются не столь уж. Откровение это хотя и несколько встревожило Олвина, но в общем-то, не слишком поразило. Когда-то этой способностью обладали и люди и машины, а механизмы в Диаспаре, не изменяющиеся с течением времени, и по сию пору могли воспринимать мысленные приказы своих повелителей, Но вот сами-то жители Диаспара утратили этот дар, который когда-то они разделяли со своими механическими рабами.

Takovým majitelem soukromé knihovny byl i hrabě Kaspar Florenz Glandorfgenerální vikář olomoucké kapituly. Přesně jedno sto svazků s jeho provenienčním kaligrafickým exlibris je součástí fondu Schaaffgotscheho knihovny a tvoří ho encyklopedie, odborné příručky, teologické knihy a díla církevní i světské historie.

Dalším církevním hodnostářem z prostředí olomoucké kapituly je biskup Leopold Antonín Podstatský z Monastere benediktini suisse proti stárnutí počet heraldických exlibris dosahuje až několika stovek knih převážně dramatického žánru. Původ dalších knih můžeme najít v moravských a českých knihovnách zaniklých jezuitských kolejí Olomouc, Brno po roce Z církevního prostředí pochází také staré tisky ze zrušených klášterů na základě reforem Josefa II.

Dále zde jmenujme například akvizici mimořádného významu budějovického kanovníka Ignáce Verniera? Církevním donátorem mimo moravské, resp. Ze světského prostředí jmenujme šlechtickou knihovnu hraběnky Eleonory Salmové, rozené Zárubové z Husířan?

Oba pocházeli z moravských rodů, které udržovaly kontakty s olomouckými církevními a státními institucemi. V knižním fondu českobudějovické biskupské knihovny najdeme další přípisky a jména bývalých světských i církevních majitelů.

Tyto knihy se však pohybují v počtu jen několika málo tisků. Nebudeme jejich jména nyní uvádět, neboť našim záměrem zejména bylo upozornit na nejvýznamnější provenienci většiny knih biskupské knihovny, což je olomoucká kapitula.

Ta představovala prostředí pravidelného prolínání vztahů představitelů duchovenstva a aristokratické vrstvy moravské společnosti. Nejen výše zmínění vlastníci knihoven, ale i některá nová jména budou zmíněna v kapitole věnované francouzské části fondu biskupské knihovny.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Je však na místě uvést, že jen malá část knih českobudějovické biskupské knihovny nese jména svých majitelů. Přesto je zřejmé, že více jak polovina tisků, jež své vlastníky prozrazuje, pochází právě z prostředí olomoucké kapituly. Uveďme v závěru ještě jazykovou skladbu 4 knižního fondu. Je to z toho důvodu, že moravská duchovní i světská aristokracie Tato jazyková skutečnost byla zejména zdůrazněna geografickou i geopolitickou blízkostí Moravy do Vídně.

Mimo to, řada knih je ze starších fondů novověkých či barokních biblioték, kde převládají tisky v latině. Francouzština byla v této době dorozumívacím jazykem většiny panovnických a aristokratických dvorů. Navíc v období sedmileté války se Olomouc stala místem pobytu pruských vojsk, ale i svědkem přítomnosti pruského krále Fridricha II.

Dopisování probíhalo samozřejmě ve francouzštině, jež výlučně musela zaznívat na pruském královském dvoře.

mezinárodní systém proti stárnutí

Dalším románským jazykem, zastoupeným v necelých pěti procentech, je italština. Necelé poslední jedno procento patří jednak převážně jazykově českým tiskům celkem 26 knihale také polským, anglickým, hebrejským a arabským pouze v řádu jednotek. Výše uvedené procentuální údaje jsou získány z nedatovaného inventárního seznamu svazků, jež byl sestaven někdy po roce Jinou původní pomůckou, která se nám dochovala ještě z doby, kdy se knihy biskupské knihovny stále používaly, je lokační katalog Karla Gabriela z rokujenž čerpal z dnes nezvěstného katalogu z rokujehož autorem byl Michael Maittaire.

Gabrielův plán uspořádání tisků spočíval v řazení knih do regálů nejen podle oborů, ale i s citem pro estetický charakter vazeb. Knihovník Gabriel rovněž zavedl novou signaturu obsahující dvojitou řadu písmen na prvním místě majuskulní písmeno A W, na druhém místě minuskulní písmeno a h následujícími pořadovým číslem. Tento způsob řazení knih v regálech je doposud zachován a i štítky s Gabrielovými signaturami, pokud nejsou odpadlé, jsou stále přítomny.

Na hřbetech však stopa křížovky se zbavit spatřit i druhý systém signatur, který pochází z 1. Ten nese majuskulní písmeno B s číselnou kombinací často doprovázenou ještě římskou číslicí, označující číslo dílu několikasvazkové řady tisků.

Štítky se signaturami Monastere benediktini suisse proti stárnutí těžko hledali na kožených vazbách a to z estetického důvodu, aby se nepokazil reprezentativní ráz těchto knih Životní osudy Jana Prokopa Schaaffgotsche a jeho myšlenkový svět Rod Schaaffgotschů, jehož historické kořeny můžeme Monastere benediktini suisse proti stárnutí až do poloviny Jejich příslušníci se již v těchto jak vyhladit pokožku stávali vysoce 5 Srov.

Vzpomeňme Jana Oldřicha Schaaffgotschegenerála jízdy a velitele císařského vojska ve Slezsku, jeho syna Kryštofa Leopolda vyznamenaného za své služby řádem říšského rouna, dále Kryštofova syna Jana Antonína Gottharda povýšeného do stavu hrabat, či syna posledně jmenovaného Filipa Gotthardajenž dosáhl až na úřad vratislavského biskupa.

Děd Jana Prokopa - Jan Arnošt Antonín - zastával postupně úřad tajného rady, nejvyššího sudího, nejvyššího komorníka a nejvyššího purkrabího.

Jiří Vaníček, CSc. Bakalářská práce.

Jeho starší syn Václav Arnošt získal úřad tajného rady ve Vídni a následně jeho mladší syn Arnošt Vilémotec Jana Prokopa, zastával úřad královského tajného rady, královského místodržícího a soudního prezidenta. Bylo tudíž zřejmé, že i Jana Prokopa Schaffgotsche, narozeného Od malička se Janu Prokopovi dostalo vzdělávání od domácích učitelů, až v roce začal studovat na rytířské akademii ve Vídni tzv.

Monastere benediktini suisse Monastere benediktini suisse proti stárnutí stárnutí se tradičně vzdělávali mladí šlechtici pro státní službu. Po absolvování gymnázia v roce se však rozhodl pro duchovní dráhu, kterou zahájil studiem teologie na vídeňské univerzitě a ukončil v roce získáním doktorátu z filozofie.

V témže roce byl vysvěcen na kněze, a to vídeňským arcibiskupem kardinálem Miggazim, jehož knihy jsou mimochodem také zastoupeny v biskupské knihovně. Vídeňská studijní léta měla zásadní význam pro utváření myšlenek a postojů Schaaffgotsche, Monastere benediktini suisse proti stárnutí mohl čerpat z prostředí bohatě nasyceného osvícenskými myšlenkami a různými duchovními proudy a kde navázal přátelské vztahy s dalšími osobnostmi vídeňské šlechtické společnosti.

Zde poznal i vídeňského piaristu Adriani Raucha, jehož exlibris je rovněž přítomen v knihách biskupské knihovny. Coby mladý urozený klerik se Schaaffgotsche měl ucházet o místo v některé biskupské kapitule. Zvolil si olomouckou kapitulu, jež patřila mezi nejprestižnější a nejbohatší v habsburské monarchii. Od roku zastával úřad nesídelního kanovníka, domiceláře, který znamenal čekatelství na sídelní kanonikát olomoucké kapituly.

Mezitím se ujal funkce sídelního kanovníka hradecké kapituly v letech a od roku řídil hradeckou diecézi z fotografie de rue suisse proti stárnutí generálního vikáře, zejména v době uprázdnění biskupského stolce.

Monastere benediktini suisse proti stárnutí

I když v Hradci Králové služebně působil téměř deset let a bez pochyby zde navázal přátelské kontakty, nejsou v biskupské knihovně prakticky přítomny akvizice z tohoto období. V roce se vrací na Moravu, a Monastere benediktini suisse proti stárnutí hned z několika 7 15 důvodů.

V únoru téhož roku se stává děkanem v Mohelnici a v listopadu mu je udělen tak dlouho očekávaný sídelní olomoucký kanonikát. Tím bylo zahájeno aktivní tříleté působení v olomoucké arcidiecézi, kde se scházela velice vzdělaná společnost osmdesáti kanovníků mluvících německy a provádějících zápisy ze svých jednání v latině.

Olomoucké období mělo podstatný význam pro utváření českobudějovické biskupské knihovny, protože zde navázal osobní kontakty s místními kanovníky, ale i s dalšími osobnostmi urozené společnosti, jejichž knihy se nacházejí ve fondu biskupské knihovny.

Přelomovým rokem v životě Schaaffgotsche se stal rokkdy byl jmenován generálním vikářem pražského arcibiskupství pro pět krajů v jihozápadních Čechách se sídlem v Českých Budějovicích.

Monastere benediktini suisse proti stárnutí stárnutí proti zdraví zvyšuje fyzickou stránku

Byl to výsledek dvou a půl století trvajících snah vládců habsburské monarchie zefektivnit řízení duchovenské správy v Čechách, ze kterého se nakonec bulou papeže Pia VI. Následně Schaafgotsche požádal o stanovení data jeho konsekrace na biskupa, Monastere benediktini suisse proti stárnutí se konala v prosinci téhož roku ve svatovítské katedrále v Praze.

Světící obřad prováděl pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský z Příchovicjenž se tak symbolicky rozloučil se svými věřícími budějovického, klatovského, prácheňského a táborského kraje, které převzal do své péče první českobudějovický biskup Jan Prokop Schaaffgotsche. Českobudějovický biskup získal mnohá práva a privilegia vydáním několika papežských bul, např.

Dále měl povoleno číst a vlastnit zakázané knihy. Získal také právo udělovat různé dispenze, kupř. Bylo mu také dovoleno konat mše pod otevřeným nebem na neposvěceném oltáři, uchovávat svátost oltářní na místě neoznačeném světle, i když by hrozilo nebezpečí znesvěcení od heretiků nebo nevěřících. Nicméně vysoké finanční náklady spojené s potenciální rekonstrukcí dominikánského kláštera donutily pražské Monastere benediktini suisse proti stárnutí opustit od tohoto plánu, a proto se sídlem biskupa stala budova piaristických kolejí z V této budově měla své místo až do počátku

Peter Kwasniewski: Povstávání z prachu - Tradiční liturgie a obnova Církve

Dôležité informácie