Prochaine pleine lune suisse proti stárnutí,

Papež vyzývá abychom zbavili Vánoce konzumistických a materialistických nánosů. Řekl to papež při generální audienci ve středu Drazí bratří a sestry!

Právě dnes začínají dny Adventu, které nás bezprostředně připravují na Narození Páně: vstupujeme do Vánoční novény, která je v tolika křesťanských komunitách slavena liturgiemi, bohatými na biblické texty, všechny zaměřené k tomu, aby sytily očekávání narození našeho Spasitele.

Celá Církev totiž soustřeďuje svůj pohled víry k tomuto nyní již blízkému svátku a připravuje se prochaine pleine lune suisse proti stárnutí, jako každého roku, aby se připojila k radostnému zpěvu andělů, kteří v srdci noci ohlásí pastýřům mimořádnou událost narození Vykupitele a vyzvou je aby se vydali k betlémské jeskyni. Tam leží Emmanuel, Stvořitel který se učinil tvorem, zavinut do plének a uložen v chudých jeslích srov.

  • Potravin proti stárnutí, které zpevňují pokožku
  • Ošetření proti stárnutí tucson

Luk 2, Vánoce jsou díky atmosféře, která je charakterizuje, všeobecným svátkem. I ten, kdo se nepovažuje za věřícího, může totiž vnímat v tomto každoročním křesťanském výročí něco mimořádného a transcendentního, cosi důvěrně niterného, co promlouvá k srdci. Je to svátek, který opěvuje dar života. Narození dítěte by mělo vždy být událostí, která přináší radost; obejmutí novorozeňátka normálně probouzí pocity pozornosti a něhy. Vánoce jsou setkáním s novorozeňátkem, které pláče v ubohé jeskyni.

Když na ně hledíme v jesličkách, jak bychom nepomysleli na nepřijaté a odmítnuté novorozence, na ty, kteří nemohou přežít, protože jim chybí péče a pozornost? Jak bychom nepomysleli také na rodiny, které by si přály radost děťátka a nevidí toto své očekávání naplněno? Pod prochaine pleine lune suisse proti stárnutí hedónistického konzumismu, žel, Vánoce riskují že ztratí svůj duchovní význam, aby se zredukovaly na jakousi čistě obchodní záležitost nákupu a výměny dárků!

Po pravdě však obtíže, nejistoty a sama ekonomická krize, které v těchto měsících prožívá tolik rodin a které se dotýkají celého lidstva, mohou být podnětem k tomu, abychom znovu objevili hřejivý dotyk prostoty, přátelství a solidarity, typických hodnot Vánoc. Vánoce, zbavené konzumistických a materialistických nánosů, se mohou stát příležitostí k přijetí poselství, které vyzařuje z tajemství Kristova narození, jako osobního daru. To všechno však nestačí k tomu, abychom postihli v úplnosti hodnotu svátku, na který se připravujeme.

Víme že oslavuje ústřední událost dějin: Vtělení Božího Slova pro 6 vykoupení lidstva. Protože nadešel den, který pro nás znamená nové vykoupení, prastarou přípravu, věčné štěstí.

K této základní pravdě se vrací opakovaně svatý Pavel ve svých listech. Ale je to prochaine pleine lune suisse proti stárnutí Jan v Prologu ke čtvrtému Evangeliu, kdo hluboce rozjímá nad tajemstvím Vtělení.

A proto je Prolog od nejstarších dob součástí liturgie Vánoc: nalézá se v něm totiž nejautentičtější vyjádření a nejhlubší syntéza této slavnosti a základu jejich radosti. O Vánocích se tedy neomezujeme na to, abychom připomínali narození nějaké veliké osobnosti; neslavíme postě a abstraktně tajemství narození člověka nebo obecně, tajemství života; tím méně slavíme jakýsi začátek nového ročního období.

Jde o historickou událost, kterou se evangelista Lukáš snaží zasadit do dosti zbarvení khadi suisse proti stárnutí rámce: ve dnech, kdy byl vydán dekret pro první sčítání Césara Augusta, když byl již Quirinius správcem Nejlepší technologie proti stárnutí srov.

Lk 2, 1- 7.

Událost spásy, kterou Izrael očekával po celá staletí, se tedy naplnila jedné historicky datované noci. Logos nás zná, volá nás, vede nás.

Není to všeobecný zákon, v jehož rámci hrajeme nějakou roli, ale je to Osoba, která se zajímá o každou jednotlivou osobu: je to Syn živého Boha, který se stal v Betlémě člověkem. Vskutku, zde je třeba zopakovat: ano, existuje smysl, a smysl není bezmocný protest proti absurditě.

Smysl má moc: je to Bůh. Dobrý Bůh, který nesmí být směšován s nějakou výsostnou a vzdálenou bytostí, k níž by nám nikdy nebylo dáno dojít, ale Bůh, která se stal naším bližním a je nám velmi nablízku, který má čas pro každého z nás a který přišel aby zůstal s námi. Je to věc hodná Boha, aby se stal dítětem?

časopis třetího řádu nejmenších bratří sv. františka z pauly - Terciáři

Abychom se snažili otevřít srdce této pravdě, která osvětluje celou lidskou existenci, je třeba sklonit mysl a uznat omezenost naší lidské inteligence.

Možná bychom se byli prochaine pleine lune suisse proti stárnutí snadněji tváří v tvář moci, tváří v tvář moudrosti; ale On nechce naši kapitulaci; obrací se spíše na naše srdce a na naše svobodné rozhodnutí přijmout jeho lásku. Stal se maličkým aby nás vysvobodil z oné lidské touhy po velikosti, která pramení z pýchy; svobodně se vtělil, aby nás učinil skutečně svobodnými, svobodnými k tomu, abychom ho milovali.

Drazí bratří a sestry, Vánoce jsou privilegovanou vhodnou příležitostí k tomu, abychom rozjímali nad smyslem a hodnotou své existence. Blížící se slavnost nám pomáhá zamýšlet se na jedné straně nad dramatičností dějin, v nichž lidé, zraněná hříchem, věčně hledají štěstí a uspokojivý smysl žití a umírání; na druhé straně nás vybízí k tomu, abychom rozjímali nad milosrdnou dobrotou Boha, který přišel vstříc člověku, aby mu přímo sdělil Pravdu, která vede ke spáse a aby mu dal podíl na jejím přátelství a jejím životě.

Připravme se proto na Vánoce s pokorou a prostotou a rozhodněme se přijmout jako dar světlo, radost a pokoj, které září z tohoto tajemství. Přijměme Kristovy Vánoce jako událost, schopnou obnovit dnes naši prochaine pleine lune suisse proti stárnutí.

časopis třetího řádu nejmenších bratří sv. františka z pauly - Terciáři

Setkání s Dítětem Ježíšem nás činí osobami, které nemyslí jen na sebe, ale otevírají se očekávání a potřebám bratří. Tímto způsobem se i my staneme svědky světla, které Vánoce vyzařují pro lidstvo třetího tisíciletí. Prosme Přesvatou Pannu Marii, svatostánek Vtěleného Slova, a svatého Josefa, mlčenlivého svědka událostí spásy, aby nám sdělili pocity, které chovali, když očekávali narození Ježíše, abychom se tak mohli připravit na svaté slavení brzkých Vánoc v radosti víry a vedeni úsilím o upřímné obrácení.

Požehnané Vánoce všem!

Benedikt XVI. Bůh přebývá ve výšinách, ale sklání se dolů… Bůh je nekonečně veliký a nezměrně vysoko nad námi.

časopis třetího řádu nejmenších bratří sv. františka z pauly - Terciáři

To je první zkušenost člověka. Vzdálenost se zdá být nekonečná. Stvořitel vesmíru, Ten, jenž všechno vede, je od nás velmi vzdálen: tak se nám zpočátku zdá. Sklání se dolů. Vidí nás a vidí mne.

Toto Boží shlížení dolů je více než nějaké hledění svrchu. Boží hledění je jednáním. Skutečnost že mne vidí, že na mne hledí, prochaine pleine lune suisse proti stárnutí mne a svět kolem mne. Svým pohledem shůry mne pozdvihuje, dobrotivě mne bere za ruku a pomáhá mi abych vystoupil, právě já, zezdola vzhůru. Toto slovo je prorocké slovo. V betlémské noci nabylo úplně nového významu.

Boží sklánění nabylo neslýchaného a nikdy dříve neslýchaného realismu. Sklání se - přichází, právě On, jako dítě dolů až do ubohosti stáje, symbol vší nouze a stavu opuštěnosti lidí. Bůh reálně sestupuje. Stává se dítětem a staví se do postavení naprosté závislosti, které je vlastní sotva zrozené lidské bytosti. Stvořitel, jenž všechno drží ve svých rukou, na němž všichni závisíme, se činí maličkým a potřebným lidské lásky.

Bůh je ve stáji. Ve Starém Zákoně byl chrám považován téměř za podnož Božích nohou; posvátnou archu jako místo, kde byl tajemným způsobem přítomen mezi lidmi. Tak se vědělo, ře se prochaine pleine lune suisse proti stárnutí chráme, skrytě, rozprostírá oblak slávy Boží.

Nyní stojí nad stájí. Bůh je v oblaku bídy dítěte, které nemá kde hlavu složit: jak neproniknutelný oblak, a přece - oblak slávy! Jakým způsobem by prochaine pleine lune suisse proti stárnutí vůbec jeho přednostní láska k člověku, jeho starost o něj, mohla zjevit větší a čistější?

Oblak skrytosti, chudoby dítěte naprosto potřebujícího lásku, a současně oblak slávy. Protože nic nemůže být vznešenější, větší než láska, která se takovýmto způsobem sklání, sestupuje, činí se závislou.

Dôležité informácie