Formy de etat suisse proti stárnutí. Německo – Wikipedie

Avšak rychlý rozvoj a používání nových IKT technologií by neměly vést k vyloučení a prohlubování digitální propasti; zlepšení digitální gramotnosti je tedy základním předpokladem pro začlenění a aktivní zapojení do informační společnosti. Přístup EU ke stárnutí je zaměřen na mobilizaci veškerého potenciálu občanů všech věkových skupin — celoživotní přístup — a zdůrazňuje potřebu změny strategií stárnutí z roztříštěných na komplexní.

Le montant global de leur participation est estimé à au moins millions EUR pour la durée du septième programme-cadre. Celková hodnota jejich účasti je odhadována nejméně na milionů EUR po dobu platnosti sedmého rámcového programu. Účast by měla být podmíněna minimálním finančním příspěvkem, jehož výše by odpovídala potenciální poptávce různých národních vědeckých komunit a měla by obvykle představovat alespoň 0,2 milionu EUR za účast v ročním pracovním programu.

Společenství by se mělo na programu podílet finančním příspěvkem ve výši maximálně milionů EUR. Při provádění programu by měla být také zohledněna podpora úlohy žen ve vědě a výzkumu.

Péče o tvář ≡ SEPHORA

V souladu se zásadami stanovenými v příloze I, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí, poskytne Společenství na provádění společného programu AAL finanční příspěvek ve výši maximálně milionů EUR po dobu trvání sedmého rámcového programu. Udělení finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou při provádění společného programu AAL, a zejména finanční podpory pro účastníky projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, se řídí zásadami rovného zacházení a průhlednosti, předvídatelnosti pro žadatele a hodnocení nezávislými odborníky.

Finanční podpora třetím stranám se v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí udělí na základě vynikající vědecké kvality, socioekonomických dopadů na evropské úrovni a významu z hlediska celkových cílů programu. Úpravy finanční účasti Společenství a pravidla finanční odpovědnosti a práv k duševnímu vlastnictví, jakož i prováděcí pravidla pro poskytování finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou se přijímají společně prostřednictvím všeobecné dohody, kterou uzavře Komise jménem Společenství se specializovanou prováděcí strukturou, a prostřednictvím ročních dohod o financování.

Péče o pleť

V případě, že společný program AAL není prováděn nebo je prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně Společenství může snížit svůj finanční příspěvek nebo může pozdržet či zastavit jeho vyplácení v závislosti na skutečném provádění společného programu AAL.

V případě, že zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko nepřispívají na financování společného programu AAL nebo přispívají částečně či opožděně, Společenství může snížit svůj finanční příspěvek v závislosti na skutečné výši veřejných prostředků přidělených zúčastněnými členskými státy, Izraelem, Norskem a Švýcarskem, a to za podmínek stanovených v dohodě, kterou uzavře Komise se specializovanou prováděcí strukturou.

formy de etat suisse proti stárnutí

Article 6 Článek 6 Dans la mise en œuvre du programme commun AAD, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. Při provádění společného programu AAL přijmou zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko veškerá nezbytná legislativní, regulační, správní nebo jiná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství.

Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko zejména přijmou nezbytná opatření, která zajistí, že Společenství získá zpět v plném rozsahu veškeré dlužné částky v souladu s čl.

Applications Linguee

Komise a Účetní dvůr mohou prostřednictvím svých úředníků nebo zástupců provádět formy de etat suisse proti stárnutí kontroly a inspekce nezbytné pro zajištění řádné správy finančních prostředků Společenství a pro ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům nebo nesrovnalostem. Za tím účelem poskytnou zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko nebo specializovaná prováděcí struktura v odpovídajícím termínu Komisi a Účetnímu dvoru veškeré náležité doklady.

Article 8 Článek 8 La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Komise sdělí veškeré významné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

opravdu účinný krém na vrásky balea proti stárnutí tvář maska​​ přezkoumání

Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko formy de etat suisse proti stárnutí Švýcarsko se vyzývají, aby prostřednictvím specializované prováděcí struktury předaly Komisi veškeré doplňující údaje, které si Evropský parlament, Rada a Účetní dvůr ohledně finančního řízení specializované prováděcí struktury vyžádají v souladu se všeobecnými požadavky na předkládání zpráv stanovenými v čl. Ke společnému programu AAL se může připojit kterýkoli členský stát v souladu s kritérii stanovenými v čl.

Ke společnému programu AAL se může připojit jakákoli třetí země v souladu s kritérii stanovenými v čl. Na základě pravidel stanovených v tomto rozhodnutí, popřípadě v prováděcích pravidlech a podmínkách může Společenství schválit podmínky svého finančního příspěvku souvisejícího s účastí jakékoli země přidružené k sedmému rámcovému programu na společném programu AAL, nebo, pokud je to důležité pro provádění společného programu AAL, s účastí jakékoli jiné země.

Article 12 Článek 12 1.

Původní černo-červeno-zlatá vlajka : Březnová revoluce v Berlíně Otto von Bismarck uprostřed v bílé uniformě. Po pádu Napoleona byl v roce svolán Vídeňský kongres a byl založen německý spolek "Deutscher Bund" - volná liga 39 svrchovaných německých států.

Výroční zpráva o sedmém rámcovém programu, předložená Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem Smlouvy, obsahuje zprávu o činnostech vykonaných v rámci společného švédská pleť proti stárnutí oční krém AAL.

Deux ans après le début du programme et, dans tous les cas, en au plus tard, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun AAD.

Špičkové pojištění proti stárnutí

Komise provede průběžné hodnocení společného programu AAL dva roky po jeho zahájení, nejpozději však do roku Pokud to bude po prvním průběžném přezkumu považováno za nutné, mohou být provedena další průběžná hodnocení. Průběžná hodnocení se budou týkat pokroku při plnění cílů stanovených v příloze I společného programu AAL a budou zahrnovat doporučení ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího posílení integrace, kvality a účinnosti provádění včetně integrace v oblasti vědy, řízení a financování společného programu AAL a otázku, zda je výše finančních příspěvků zúčastněných členských států, Izraele, Norska a Švýcarska přiměřená vzhledem k případným požadavkům jejich různých národních vědeckých komunit.

Zohlední se také zkušenosti z ostatních společných programů realizovaných podle článku Smlouvy. Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doprovodí svým vyjádřením, případně návrhy na úpravu tohoto rozhodnutí. À la fin dela Commission procède à une évaluation finale du programme commun Formy de etat suisse proti stárnutí.

  1. Под ним простирался мертвый город, состоящий из странных белых зданий, город, залитый яростным светом, не предназначенным для человеческих глав.

  2. Německo – Wikipedie
  3. EUR-Lex - D - EUR-Lex
  4. Oživit proti stárnutí

Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil. Na konci roku přistoupí Komise k závěrečnému hodnocení společného programu AAL. Výsledky tohoto závěrečného hodnocení se předloží Evropskému parlamentu a Radě. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

EUR-Lex Access to European Union law

Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Toto rozhodnutí je určeno členským státům. Fait à Strasbourg, le 9 juillet Ve Štrasburku dne 9. Par le Parlement européen.

Dôležité informácie