Zbavit se ruského přízvuku

Zpověď Jak se zbavit přízvuku? ZPOVĚDNICE mikastil.sk

Výslovnost ruských vlastních jmen v češtině Milan Romportl pdf - Před lety se pokusil prof.

zbavit se ruského přízvuku ochranné ošetření krémem proti stárnutí

Frinta stanovit zásady výslovnosti slovanských, zejména ruských slov, přejímaných do češtiny. Vyjdu z konkretního příkladu. Setkáváme se nyní ve zprávách často se jménem Korabeľnikova. Rozhlasoví hlasatelé tu obyčejně vyslovují buď karabjelňiková nebo karabelňiková.

Shledáváme se tu při jejich české výslovnosti hned s několika otázkami. První z nich, umístění přízvuku a snad i jeho síluje snad možno pokládat za nejméně spornou.

zbavit se ruského přízvuku jak efektivně odstranit vrásky na čele

Přechází-li totiž ruské jméno do českého kontextu, pak se zcela samozřejmě posune přízvuk na jeho prvou slabiku, má-li v ruštině přízvuk []na slabice jiné — stejně jako je tomu u slov přejatých. Tuto zásadu zaznamenává v podstatě již prof.

4 tipy, jak znít jako rodilý mluvčí

Frinta, a jak se domnívám na základě četných pozorování, je velkou většinou zachovávána. Složitější je otázka, máme-li v české výslovnosti rušit t. Podíváme se na tuto otázku blíže.

co je nejlepší krém proti stárnutí graphisme suisse anti aging

Jak je známo, nazýváme akáním v ruštině onen jev, že se psané o nebo a v nepřízvučných slabikách vyslovuje stejně jakožto hláska více nebo méně blízká a. Podobné změně t. Všechny tyto změny můžeme však pokládat pouze za druhotné. Ruský denní oživení proti stárnutí je nadprůměrně silný, klesá proto síla hlasu v nepřízvučných slabikách na velmi nízkou nadace proti stárnutí 20nba a hlásky v těchto slabikách jsou zeslabovány nejen co do síly, ale i co do délky, mění se i jejich hlásková barva.

Můžeme tedy t. Převedeme-li nyní ruské slovo do českého kontextu a klademe-li slabý český přízvuk na prvou slabiku, odpadají vlastní důvody pro akání, ikání atd. Z výslovnosti ruských jmen, která byla známa již dříve, u nichž si však přesto uvědomujeme jasně jejich ruský původ, je nám i tato zásada zcela zřejmá. Nenapadne nás jistě vyslovovat s hláskou a jména typu Tolstoj, Borodin, Oněgin, ba ani slova obecná, jako kolchoz, sovchoz a pod.

A přece u nověji přejatých zaslechneme vyslovovat uvedené jméno v podobě Zbavit se ruského přízvuku anebo obecné vaprosňik, ačkoli ani tu není důvodu chceme-li užít ruského termínuproč neříci voprosňik. Snad by bylo možno namítnout, že se na př. Jde tu však o případ podstatně jiný, neboť — nehledíme-li ani na to, že jde o slovo obecné — toto slovo bylo přejato především v mluvené podobě, užívalo se ho s jistým citovým zabarvením a ustálilo se napřed v řeči mluvené; odtud pak pronikalo i do češtiny literární.

Zpověď Jak se zbavit přízvuku? ZPOVĚDNICE mikastil.sk

Na příkladu, který jsme uvedli z počátku, však můžeme najít ještě další kolísání, jež zasluhují zmínky. Je to hlavně otázka výslovnosti měkkých []souhlásek. I když zbavit se ruského přízvuku není ve Frintově článku zvláště zdůrazněno, budeme jistě v češtině vyslovovat hlásky ď, ť, ň tedy Turgenev s -ňe- Potebnja s -ťe- a -ňa- Borodin s -ďi- atd. Jak se však máme zachovat ke spojení retných souhlásek p, b, m, v, f se samohláskou e?

Při výslovnosti však přesto budeme narážet na určité potíže. Jedině po m převládá výslovnost s e nikoli mje nebo dokonce mňejako ve slovech Mendělejev, Mečnikov, Parchomenko, menševik zde proti původní výslovnosti dokonce i tvrdé n, nikoli ňavšak i po ostatních retnicích je častá výslovnost s e, na př.

Zdá se, že po retnicích bude existovat i nadále jisté kolísání. Přitom bude běžná výslovnost ovlivňována zbavit se ruského přízvuku výslovností tradiční — vázanou ještě na starý ruský pravopis, v němž se psalo ě —, jednak příbuzností s českými slovy, tak rus.

Izvěstija bude srovnáváno na př.

Výslovnost ruských vlastních jmen v češtině

Ovšem pokud jde o jména, je jejich počet zcela nepatrný. Havránek doporučuje v citovaném článku přepisovat v češtině toto e jako jo, resp.

Nesnáz bude však u několika slov, u nichž se již ustálila výslovnost s e na př.

Potěmkinovy vesnice. Zde nezbude než zachovat tuto ustálenou výslovnost.

formulaire 20suisse anti aging krém proti stárnutí pro černou pokožku

Konečně půjde v přejatých zbavit se ruského zbavit se ruského přízvuku slovech o problém délky samohlásek. Víme, že v ruštině nejsou samohlásky dlouhé a krátké a že se jisté prodloužení samohlásky projevuje jen v přízvučné slabice jako doprovázející znak přízvuku.

Ve výslovnosti, zejména některých vlastních jmen, slýcháme občas v češtině výslovnost obojí. Tak můžeme zaznamenat výslovnost jmen Stalin, Lenin jak s dlouhým, tak i s krátkým a, resp. Péťa, Váňa, Táňa. Potom však délku označujeme i v písmu. To jsou asi hlavní sporné otázky, s kterými se setkáváme při výslovnosti ruských jmen v českém kontextu. V ostatních se budeme řídit zásadami, podle kterých upravujeme výslovnost slov přejatých z jiných jazyků, a to tak, že jejich hlásky přizpůsobujeme nejbližším hláskám českým.

Tak ruské y jeryi když se od našeho i značně liší, budeme nahrazovat ve výslovnosti tímto i, poněvadž je z našich samohlásek ruskému y přece jen nejblíže, ovšem při přepisu do latinky zachováváme psané y. Vyslovujeme tedy psané Krylov, Smyslov, Rybkov a pod. Slavia 20, zbavit se ruského přízvuku.

Dôležité informácie